Tässä tietosuojaselosteessa informoimme asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Impulse Finland Oy
Kaurakatu 48
20740 Turku
Puh. 010 666 8520
y-tunnus: 2282670-0
www.impulse.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Impulse Finland Oy
Puh: 010 666 8520
Email: info@impulse.fi

Kerättävät tiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt ja markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten yrityksen/toimipisteen nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, laskutustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

Pääasiallisesti keräämme tietoja seuraavasti:

 • asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot (tiedustelun, tilauksen, verkkolomakeyhteydenoton tai muun yhteydenoton perusteella kerättynä)
 • asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokannasta
 • verkkosivuston, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot
 • henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset

Syy tietojen keräämiseen

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, tuotteiden jälleenmyynnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, mahdollisiin tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Impulse Finland Oy:n ja asiakkaiden väliseen asiakassuhteeseen, erilliseen sopimukseen, Impulse Finland Oy:n oikeutetun edun varmistamiseen sekä mahdolliseen nimenomaiseen suostumukseen.

Evästeet

Google Analytics -palvelun evästeitä käytetään tilastointitarkoituksessa. Seuraamme evästeiden avulla mm. purobiokosmetiikka.fi sivuston kävijämääriä, sivustolla vietettyä aikaa ja navigointitapoja.

Sivuston sisäisiä evästeitä käytetään sivustolla olevien lomakkeiden tietojen tallentamiseen ennen lomakkeen lähetystä.

Evästeet tallennetaan käyttäjän laitteen muistiin. Muiden kuin sivuston sisäisten evästeiden tuottamat tiedot voidaan välittää ja tallentaa evästeen tarjoajan palvelimille, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan, kun se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi voimme säilyttää joitakin tietoja pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

Tietojen käsittelijät

Rekisteritietoja voidaan jakaa Impulse Finland Oy:n sisällä, Impulse Finland Oy:n omistavien yritysten yhteyshenkilöiden kanssa sekä Impulse Finland Oy:n jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa. Kunkin osapuolen kanssa on erikseen sovittu rekisterin käsittelytavoista erillisellä henkilötietojen käsittelysopimuksella.

Rekisteritietoja käsitellään pääasiallisesti EU/ETA -alueella. Impulse Finland Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja

Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Henkilörekistereissä olevien oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksia ovat:

 • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
 • oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi

Kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Toimintaohjeet kun haluatte vaikuttaa rekisterisisältöihin

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö
rekisterinpitäjälle info@impulse.fi . Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä, ja lisäksi voimme pyytää rekisteröityä tunnistautumaan tiettyjen pyyntöjen mahdollistamiseksi.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Impulse Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.